Υπηρεσίες Τηλεψυχιατρικής

ΨΤΕΠ/424ΓΣΝΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
Καλώς ήρθατε στις Υπηρεσίες Τηλεψυχιατρικής του ΨΤΕΠ/424ΓΣΝΕ

1. Το Ψυχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του 424ΓΣΝΕ, προκειμένου
να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας, υποστήριξης σε θέματα ψυχικής
υγείας και να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτές, αναπτύσει ειδικές Υπηρεσίες
Τηλεψυχιατρικής.
Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται στην εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνολογιών σε ασφαλή
περιβάλλον και με πλήρη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου εναρμονισμένο στους
κανόνες GDPR.

2. Όποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να επισκεφθεί τηλεματικά έναν ειδικό ψυχικής
υγείας του ΨΤΕΠ/424 ΓΣΝΕ ,θα αποστέλλει ένα αίτημα τηλεψυχιατρικής συνεδρίας στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του τμήματος mcmhc.gr@gmail.com ή mcmhc.gr@army.gr
Με την επικοινωνία αυτή ο ενδιαφερόμενος, δηλώνει αυτόματα ότι δίνει την άδεια
χρήσης του προσωπικού του email για επικοινωνία με το ΨΤΕΠ και επίσης αποδέχεται την
επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης (τηλεψυχιατρική).
O διαθέσιμος ειδικός / θεραπευτής θα απαντά μέσω email και θα αποστέλλει οδηγίες
και έναν από τους ειδικούς συνδέσμους (links) προκειμένου να συνδεθεί για την
πραγματοποίηση της διαδικτυακής συνεδρίας τη μέρα και ώρα που έχουν συνεννοηθεί.
Κάθε σύνδεσμος δεν δύναται να χρησιμοποιείται από περισσότερους από δύο χρήστες
συγχρόνως.

3. Αιτήματα επικοινωνίας μέσω Τηλεψυχιατρικής μπορούν να αιτηθούν:

α) ασθενείς του ΨΤΕΠ (θεραπευτικές συνεδρίες), β) ιατροί μονάδος (διασυνδετική
παρέμβαση σε περιστατικά με γνωστή ψυχική νόσο ή περιστατικά με πιθανή ψυχική
διαταραχή) και γ) οι Διοικητές των μονάδων ( συμβουλευτική παρέμβαση σε θέματα
χειρισμού και υποστήριξης προσωπικού σε θέματα ψυχολογικής διάστασης).
3α Η επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
μια αδρής κλινικής αξιολόγησης ή για την συνέχεια μιας ψυχοθεραπείας. Στις περιπτώσεις
αυτές ο υγειονομικός της μονάδος θα αποστέλλει με email τα στοιχεία και πληροφορίες του
ενδιαφερόμενου, ενώ μετά την τηλεδιάσκεψη θα υπάρχει γραπτή ενημέρωση των οδηγιών
με email.
3β Σε καμία περίπτωση η τηλεδιάσκεψη δεν αποτελεί τον τρόπο διαχείρισης οξέος
περιστατικού με επικινδυνότητα. Σε αυτήν την περίπτωση μετά από αρχική εκτίμηση πρέπει
πάντα να ακολουθείται η διαδικασία παραπομπής/διακομιδής σε ψυχιατρική δομή.
3γ Σε περιπτώσεις που υπάρχουν προγραμματισμένα ραντεβού μέσω
τηλεδιάσκεψης σε στρατιωτικό προσωπικό, η μονάδα θα διευκολύνει χρονικά και πρακτικά
(διάθεση μέσων και χώρου-ιατρείο).
3δ Ο ιατρός μονάδος θα καταγράφει κάθε επικοινωνία μέσω τηλεψυχιατρικής με
το ΨΤΕΠ ως παραπομπή για εξέταση στο βιβλίο ασθενών. 3ε Στην περίπτωση που υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού για μέλη και
δικαιούχους, αυτό θα γίνεται ακολουθώντας την διαδικασία επικοινωνίας με ευθύνη του
ενδιαφερόμενου.
3στ Οι διοικητές των μονάδων μπορούν να επικοινωνούν μέσω τηλεδιάσκεψης με
τους ειδικούς ψυχικής υγείας του ΨΤΕΠ, σε περιπτώσεις που κατά την κρίση τους χρειάζεται
η αξιολόγηση περιπτώσεων που αφορούν πρόσωπα ή καταστάσεις και έχουν να κάνουν με
την ψυχολογική διάσταση των πραγμάτων. (περίεργες συμπεριφορές, γνωστά περιστατικά
που χρήζουν διοικητικού χειρισμού, αντιμετώπιση ειδικών ψυχοπιεστικών καταστάσεων
εντός μονάδος ή αντιμετώπιση «κρίσεων»). Η επικοινωνία μπορεί επίσης να έχει
συμβουλευτικό – υποστηρικτικό - εκπαιδευτικό χαρακτήρα, στα πλαίσια της ενίσχυσης της
ψυχικής δύναμης του προσωπικού.

4. Όλες οι επικοινωνίες μέσω τηλεδιάσκεψης θα καταγράφονται στο βιβλίο ασθενών
του ΨΤΕΠ, με επιπλέον ένδειξη «τηλεψυχιατρική».

5. Οι μείζονες σχηματισμοί θα πρέπει να σχηματίσουν το δίκτυο επικοινωνίας, με
ακριβή ταυτότητα των σημείων επικοινωνίας (μονάδα, Διοικητής, υγειονομικό προσωπικό,
τηλέφωνο επικοινωνίας, email). Κάθε σημείο επικοινωνίας θα έχει αύξων αριθμό
«πυραμοειδή κωδικοποίηση», η οποία θα ενημερώνεται σε κάθε μεταβολή και θα
γνωστοποιείται στο ΨΤΕΠ. Για την απρόσκοπτη λειτουργεία του συστήματος θα ήταν
αναγκαίο να ορισθεί υπεύθυνος «επόπτης» σε κάθε Μείζων Σχηματισμό.

6. Αξιολογώντας τις ιδιαιτερότητες της σύγχρονης συγκυρίας «υγειονομική κρίση λόγο
πανδημίας από COVID-19», και με δεδομένη την ψυχολογική επιβάρυνση του υγειονομικού
προσωπικού, οι υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής θα είναι διαθέσιμες, σε συνδυασμό με την
τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης.

7. Υπεύθυνος λειτουργίας των Υπηρεσιών Τηλεψυχιατρικής είναι ο Διευθυντής του
ΨΤΕΠ, ο οποίος ορίζει ένα εκ των επιμελητών ως υπεύθυνο «επόπτη».

Τηλ:2310 894300
Email: mcmhc.gr@gmail.com
mcmhc.gr@army.gr

Τα links είναι: https://xxxxx.xxxxxxx.com/x/424pstepPF
https://xxxxx.xxxxxxx.com/x/424pstepPs

Θεσαλονίκη 27 Απρ. 2020

Σχης (ΥΙ) Πέτρος Φωτιάδης
Ψυχίατρος
Δντης ΨΤΕΠ/424ΓΣΝΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παρακαλώ διαβάστε με προσοχή και ακολουθήστε τις οδηγίες, προκειμένου να
έχουμε επικοινωνία μέσω Τηλεψυχιατρικής σε ειδική και ασφαλή πλατφόρμα.
Με την είσοδός σας στην πλατφόρμα δηλώνεται αυτόματα ότι δίνεται την άδεια χρήσης του
προσωπικού σας email για επικοινωνία με τον ιατρό σας και επίσης αποδέχεσθε την
επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης (τηλεψυχιατρική).

Το link (room) που βλέπετε παρακάτω δεν χρειάζεται κωδικούς.
Απλά το επιλέγετε (πατάτε με το ποντίκι) και ανοίγει, πατάτε "Ναι" στην άδεια πρόσβασης
σε κάμερα και μικρόφωνο που θα σας ζητηθεί αυτόματα, ανοίγει η κάμερα και το μικρόφωνο
και συνδέεστε.
Η χρήση του link είναι για μία φορά και για μία ώρα, χρειάζεται εκ νέου επικοινωνία για την
επαναλειτουργία του.

Το link είναι:

https://xxxxx.xxxxxxx.com/x/424pstepPF

https://xxxxx.xxxxxxx.com/x/424pstepPs

Σημαντικές πληροφορίες:

- Απαραίτητος εξοπλισμός για την πραγματοποίηση της video κλήσης: σταθερό
υπολογιστή (συνιστάται) ή laptop, κάμερα και μικρόφωνο.
- Τα προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζει η πλατφόρμα είναι τα εξής:
Google Chrome (συνιστάται) και Mozilla Firefox.
- Να διαθέτετε ενημερωμένες εκδόσεις των προγραμμάτων και σχετικά σύγχρονες
συσκευές.
Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα
μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες λήψης και εγκατάστασης του Google
Chrome και ανάλογα τη συσκευή σας να το εγκαταστήσετε δωρεάν.

Πριν ξεκινήσετε την video κλήση ελέγξτε αν:
1. Είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.
2. Η κάμερα του υπολογιστή / κινητού είναι ανοιχτή και στη σωστή θέση.
3. Έχετε δώσει την απαραίτητη άδεια χρήσης της κάμερας και του
μικροφώνου.
4. Χρησιμοποιείτε ένα από τα παραπάνω προγράμματα περιήγησης.
5. Βρίσκεστε σε χώρο με ησυχία και κατάλληλο φωτισμό.