Αναγγελία Λειτουργίας Ειδικού Ιατρείου

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ / 424 ΓΣΝΕ
Γνωστοποιείται πως στο ΨΤΕΠ του 424 ΓΣΝΕ (στο κτίριο του παλιού νοσοκοµείου) λειτουργεί Ειδικό Ιατρείο Ψυχικής Υποστήριξης Ενηλίκων µε Νοητική Υστέρηση ή µε ∆ιαταραχές στο Φάσµα του Αυτισµού. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.