Διαδικασία Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο 424 ΓΣΝΕ ο νοσηλευόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στους εξής χώρους:

Εντός ωραρίου:

1. Στο Γραφείο Εισερχομένων Ασθενών : Εφόσον αποφασιστεί η εισαγωγή του από τον θεράποντα ι ο ασθενής πρέπει να προσέλθει για την καταχώρηση-καταγραφή στο ΟΠΣΝ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου) του Νοσοκομείου.

2. Στο ΓΡΑΠΕΤ : Εάν ο ασθενής δεν είναι προσωπικό των ΕΔ, όπου ελέγχεται το δικαίωμα πρόσβασης & η ασφαλιστική του ικανότητα, καταγράφεται στο ΟΠΣΝ παραδίδοντας το Βιβλιάριο Υγείας .

Ο νοσηλευόμενος θα παρουσιαστεί στη Προϊσταμένη της κλινικής- τμήματος συνοδεία νοσοκόμου, αν το επιβάλλει η κλινική του κατάσταση.

Εκτός ωραρίου:

1. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) : Εξέταση και εφόσον αποφασιστεί η νοσηλεία από τον εφημερεύοντα ιατρό και ελεγχθεί το δικαίωμα πρόσβασης και η ασφαλιστική ικανότητα καταγράφεται στο ΟΠΣΝ, παραδίδει το Βιβλιάριο Υγείας και εκδίδεται Φύλλο Νοσηλείας όπου στη συνέχεια μεταβαίνει στη κλινική νοσηλείας του συνοδεία νοσοκόμου, εφόσον το επιβάλλει η κλινική του κατάσταση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Στρατιωτικό Προσωπικό ΣΞ, Μαθητές Στρ. Σχολών & στρατεύσιμοι των ΕΔ: Δ.Τ , ΑΜΚΑ, ΑΜ ή ΑΣΜ, Παραπεμπτικό Μονάδος.

Στρατιωτικό προσωπικό ΕΔ (ΓΕΑ, ΓΕΝ): Δ.Τ, ΑΜΚΑ, ΑΜ ή ΑΣΜ, Βιβλιάριο Υγείας.

Λοιποί: Α.Δ.Τ, ΑΜΚΑ, Βιβλιάριο Υγείας.