Ιατρική Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως περιλαμβάνει:

Διαλέξεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το Γραφείο Εκπαιδεύσεως με αντικείμενα ενδιαφέροντα περιστατικά-εξελίξεις στις αντίστοιχες ειδικότητες. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται από τους Στρατιωτικούς Ιατρούς που υπηρετούν στο 424 ΓΣΝE και παρακολουθούνται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.